โรงเรียนบ้านหัวแข้ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 6 0 0 0 0 22
ร้อยละ 21.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 13 5 3 0 0 74
ร้อยละ 13.68 % 5.26 % 3.16 % 0.00 % 0.00 % 77.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 19 5 3 0 0 96
ร้อยละ 15.45 % 4.07 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 78.05 %

123 : 19 , 5 , 3 , 0 , 0 , 96...15.45 , 4.07 , 2.44 , 0.00 , 0.00 , 78.05 = 27 : 21.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.95%

Powered By www.thaieducation.net