โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 47 20 30 15 7 0
ร้อยละ 39.50 % 16.81 % 25.21 % 12.61 % 5.88 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 20 7 16 2 0 0
ร้อยละ 44.44 % 15.56 % 35.56 % 4.44 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 67 27 46 17 7 0
ร้อยละ 40.85 % 16.46 % 28.05 % 10.37 % 4.27 % 0.00 %

119 : 47 , 20 , 30 , 15 , 7 , 0...39.50 , 16.81 , 25.21 , 12.61 , 5.88 , 0.00 = 119 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 164 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net