โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 16
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 112
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 4 0 9 0 0 61
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 12.16 % 0.00 % 0.00 % 82.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 10 0 14 0 0 189
ร้อยละ 4.69 % 0.00 % 6.57 % 0.00 % 0.00 % 88.73 %

139 : 6 , 0 , 5 , 0 , 0 , 128...4.32 , 0.00 , 3.60 , 0.00 , 0.00 , 92.09 = 11 : 7.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.27%

Powered By www.thaieducation.net