โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 96.88 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 1 1 6 0 2 153
ร้อยละ 0.61 % 0.61 % 3.68 % 0.00 % 1.23 % 93.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
97
จำนวน(คน) 1 1 14 1 2 78
ร้อยละ 1.03 % 1.03 % 14.43 % 1.03 % 2.06 % 80.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 292 คน
จำนวน(คน) 2 2 20 2 4 262
ร้อยละ 0.68 % 0.68 % 6.85 % 0.68 % 1.37 % 89.73 %

195 : 1 , 1 , 6 , 1 , 2 , 184...0.51 , 0.51 , 3.08 , 0.51 , 1.03 , 94.36 = 11 : 5.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 292 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.27%

Powered By www.thaieducation.net