โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 5 7 2 12 9 26
ร้อยละ 8.20 % 11.48 % 3.28 % 19.67 % 14.75 % 42.62 %
ระดับประถมศึกษา
287
จำนวน(คน) 15 24 19 39 44 146
ร้อยละ 5.23 % 8.36 % 6.62 % 13.59 % 15.33 % 50.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 348 คน
จำนวน(คน) 20 31 21 51 53 172
ร้อยละ 5.75 % 8.91 % 6.03 % 14.66 % 15.23 % 49.43 %

348 : 20 , 31 , 21 , 51 , 53 , 172...5.75 , 8.91 , 6.03 , 14.66 , 15.23 , 49.43 = 176 : 50.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 348 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 176 คน คิดเป็นร้อยละ 50.57%

Powered By www.thaieducation.net