โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 20 1 4 1 0 18
ร้อยละ 45.45 % 2.27 % 9.09 % 2.27 % 0.00 % 40.91 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 14 8 13 2 0 102
ร้อยละ 10.07 % 5.76 % 9.35 % 1.44 % 0.00 % 73.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
105
จำนวน(คน) 7 2 14 0 0 82
ร้อยละ 6.67 % 1.90 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 78.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 288 คน
จำนวน(คน) 41 11 31 3 0 202
ร้อยละ 14.24 % 3.82 % 10.76 % 1.04 % 0.00 % 70.14 %

183 : 34 , 9 , 17 , 3 , 0 , 120...18.58 , 4.92 , 9.29 , 1.64 , 0.00 , 65.57 = 63 : 34.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 288 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 29.86%

Powered By www.thaieducation.net