โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 19 1 4 0 0 20
ร้อยละ 43.18 % 2.27 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 14 8 9 3 0 106
ร้อยละ 10.00 % 5.71 % 6.43 % 2.14 % 0.00 % 75.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
105
จำนวน(คน) 2 2 11 0 0 90
ร้อยละ 1.90 % 1.90 % 10.48 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 289 คน
จำนวน(คน) 35 11 24 3 0 216
ร้อยละ 12.11 % 3.81 % 8.30 % 1.04 % 0.00 % 74.74 %

184 : 33 , 9 , 13 , 3 , 0 , 126...17.93 , 4.89 , 7.07 , 1.63 , 0.00 , 68.48 = 58 : 31.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 289 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 25.26%

Powered By www.thaieducation.net