โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 16 3 8 14 0 16
ร้อยละ 28.07 % 5.26 % 14.04 % 24.56 % 0.00 % 28.07 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 43 3 32 2 0 82
ร้อยละ 26.54 % 1.85 % 19.75 % 1.23 % 0.00 % 50.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
112
จำนวน(คน) 15 0 12 6 0 79
ร้อยละ 13.39 % 0.00 % 10.71 % 5.36 % 0.00 % 70.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 331 คน
จำนวน(คน) 74 6 52 22 0 177
ร้อยละ 22.36 % 1.81 % 15.71 % 6.65 % 0.00 % 53.47 %

219 : 59 , 6 , 40 , 16 , 0 , 98...26.94 , 2.74 , 18.26 , 7.31 , 0.00 , 44.75 = 121 : 55.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 331 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 154 คน คิดเป็นร้อยละ 46.53%

Powered By www.thaieducation.net