โรงเรียนบ้านโนนสำราญ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 25 1 1 0 0 17
ร้อยละ 56.82 % 2.27 % 2.27 % 0.00 % 0.00 % 38.64 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 13 1 2 0 0 105
ร้อยละ 10.74 % 0.83 % 1.65 % 0.00 % 0.00 % 86.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 1 4 3 0 0 73
ร้อยละ 1.23 % 4.94 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 90.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 39 6 6 0 0 195
ร้อยละ 15.85 % 2.44 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 79.27 %

165 : 38 , 2 , 3 , 0 , 0 , 122...23.03 , 1.21 , 1.82 , 0.00 , 0.00 , 73.94 = 43 : 26.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 20.73%

Powered By www.thaieducation.net