โรงเรียนบ้านโนนสำราญ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 31 1 1 0 0 11
ร้อยละ 70.45 % 2.27 % 2.27 % 0.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 16 1 2 0 0 102
ร้อยละ 13.22 % 0.83 % 1.65 % 0.00 % 0.00 % 84.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 1 4 3 0 0 73
ร้อยละ 1.23 % 4.94 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 90.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 48 6 6 0 0 186
ร้อยละ 19.51 % 2.44 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 75.61 %

165 : 47 , 2 , 3 , 0 , 0 , 113...28.48 , 1.21 , 1.82 , 0.00 , 0.00 , 68.48 = 52 : 31.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 24.39%

Powered By www.thaieducation.net