โรงเรียนบ้านห้วยทราย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 8 10 6 8 5 39
ร้อยละ 10.53 % 13.16 % 7.89 % 10.53 % 6.58 % 51.32 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 10 6 10 6 4 122
ร้อยละ 6.33 % 3.80 % 6.33 % 3.80 % 2.53 % 77.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
97
จำนวน(คน) 4 2 8 2 2 79
ร้อยละ 4.12 % 2.06 % 8.25 % 2.06 % 2.06 % 81.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 331 คน
จำนวน(คน) 22 18 24 16 11 240
ร้อยละ 6.65 % 5.44 % 7.25 % 4.83 % 3.32 % 72.51 %

234 : 18 , 16 , 16 , 14 , 9 , 161...7.69 , 6.84 , 6.84 , 5.98 , 3.85 , 68.80 = 73 : 31.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 331 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 27.49%

Powered By www.thaieducation.net