โรงเรียนบ้านห้วยทราย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 19 20 2 6 0 29
ร้อยละ 25.00 % 26.32 % 2.63 % 7.89 % 0.00 % 38.16 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 24 28 22 12 7 65
ร้อยละ 15.19 % 17.72 % 13.92 % 7.59 % 4.43 % 41.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
97
จำนวน(คน) 11 6 12 4 4 60
ร้อยละ 11.34 % 6.19 % 12.37 % 4.12 % 4.12 % 61.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 331 คน
จำนวน(คน) 54 54 36 22 11 154
ร้อยละ 16.31 % 16.31 % 10.88 % 6.65 % 3.32 % 46.53 %

234 : 43 , 48 , 24 , 18 , 7 , 94...18.38 , 20.51 , 10.26 , 7.69 , 2.99 , 40.17 = 140 : 59.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 331 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 177 คน คิดเป็นร้อยละ 53.47%

Powered By www.thaieducation.net