โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 14 10 1 1 0 25
ร้อยละ 27.45 % 19.61 % 1.96 % 1.96 % 0.00 % 49.02 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 18 16 6 4 1 54
ร้อยละ 18.18 % 16.16 % 6.06 % 4.04 % 1.01 % 54.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 6 11 5 0 1 28
ร้อยละ 11.76 % 21.57 % 9.80 % 0.00 % 1.96 % 54.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 38 37 12 5 2 107
ร้อยละ 18.91 % 18.41 % 5.97 % 2.49 % 1.00 % 53.23 %

150 : 32 , 26 , 7 , 5 , 1 , 79...21.33 , 17.33 , 4.67 , 3.33 , 0.67 , 52.67 = 71 : 47.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 46.77%

Powered By www.thaieducation.net