โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 13 13 1 10 0 14
ร้อยละ 25.49 % 25.49 % 1.96 % 19.61 % 0.00 % 27.45 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 16 14 2 7 0 60
ร้อยละ 16.16 % 14.14 % 2.02 % 7.07 % 0.00 % 60.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 8 9 3 6 0 25
ร้อยละ 15.69 % 17.65 % 5.88 % 11.76 % 0.00 % 49.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 37 36 6 23 0 99
ร้อยละ 18.41 % 17.91 % 2.99 % 11.44 % 0.00 % 49.25 %

150 : 29 , 27 , 3 , 17 , 0 , 74...19.33 , 18.00 , 2.00 , 11.33 , 0.00 , 49.33 = 76 : 50.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75%

Powered By www.thaieducation.net