โรงเรียนบ้านหนองกบ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 10 7 0 6 0 6
ร้อยละ 34.48 % 24.14 % 0.00 % 20.69 % 0.00 % 20.69 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 12 7 18 2 4 56
ร้อยละ 12.12 % 7.07 % 18.18 % 2.02 % 4.04 % 56.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 22 14 18 8 4 62
ร้อยละ 17.19 % 10.94 % 14.06 % 6.25 % 3.13 % 48.44 %

128 : 22 , 14 , 18 , 8 , 4 , 62...17.19 , 10.94 , 14.06 , 6.25 , 3.13 , 48.44 = 66 : 51.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56%

Powered By www.thaieducation.net