โรงเรียนบ้านขอนแป้น (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 4 1 0 0 20
ร้อยละ 10.71 % 14.29 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 7 17 5 0 0 75
ร้อยละ 6.73 % 16.35 % 4.81 % 0.00 % 0.00 % 72.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 10 21 6 0 0 95
ร้อยละ 7.58 % 15.91 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 71.97 %

132 : 10 , 21 , 6 , 0 , 0 , 95...7.58 , 15.91 , 4.55 , 0.00 , 0.00 , 71.97 = 37 : 28.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 28.03%

Powered By www.thaieducation.net