โรงเรียนบ้านคอแลน (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 4 5 0 4 0 32
ร้อยละ 8.89 % 11.11 % 0.00 % 8.89 % 0.00 % 71.11 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 4 5 8 0 8 99
ร้อยละ 3.23 % 4.03 % 6.45 % 0.00 % 6.45 % 79.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 7 1 0 0 0 58
ร้อยละ 10.61 % 1.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 235 คน
จำนวน(คน) 15 11 8 4 8 189
ร้อยละ 6.38 % 4.68 % 3.40 % 1.70 % 3.40 % 80.43 %

169 : 8 , 10 , 8 , 4 , 8 , 131...4.73 , 5.92 , 4.73 , 2.37 , 4.73 , 77.51 = 38 : 22.49
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 19.57%

Powered By www.thaieducation.net