โรงเรียนบ้านดงเมย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 10 1 3 1 15
ร้อยละ 6.25 % 31.25 % 3.13 % 9.38 % 3.13 % 46.88 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 7 10 4 7 4 77
ร้อยละ 6.42 % 9.17 % 3.67 % 6.42 % 3.67 % 70.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 1 1 0 2 30
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 5.88 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 9 21 6 10 7 122
ร้อยละ 5.14 % 12.00 % 3.43 % 5.71 % 4.00 % 69.71 %

141 : 9 , 20 , 5 , 10 , 5 , 92...6.38 , 14.18 , 3.55 , 7.09 , 3.55 , 65.25 = 49 : 34.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 30.29%

Powered By www.thaieducation.net