โรงเรียนบ้านซำหวาย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 1 0 1 3 0 49
ร้อยละ 1.85 % 0.00 % 1.85 % 5.56 % 0.00 % 90.74 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 5 2 10 4 0 103
ร้อยละ 4.03 % 1.61 % 8.06 % 3.23 % 0.00 % 83.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 76
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.17 % 0.00 % 0.00 % 93.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 259 คน
จำนวน(คน) 6 2 16 7 0 228
ร้อยละ 2.32 % 0.77 % 6.18 % 2.70 % 0.00 % 88.03 %

178 : 6 , 2 , 11 , 7 , 0 , 152...3.37 , 1.12 , 6.18 , 3.93 , 0.00 , 85.39 = 26 : 14.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 259 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 11.97%

Powered By www.thaieducation.net