โรงเรียนบ้านนาสามัคคี (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 7 1 3 1 1 35
ร้อยละ 14.58 % 2.08 % 6.25 % 2.08 % 2.08 % 72.92 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 8 4 18 0 0 139
ร้อยละ 4.73 % 2.37 % 10.65 % 0.00 % 0.00 % 82.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 15 5 21 1 1 174
ร้อยละ 6.91 % 2.30 % 9.68 % 0.46 % 0.46 % 80.18 %

217 : 15 , 5 , 21 , 1 , 1 , 174...6.91 , 2.30 , 9.68 , 0.46 , 0.46 , 80.18 = 43 : 19.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 19.82%

Powered By www.thaieducation.net