โรงเรียนน้ำยืน (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 10 7 5 7 0 15
ร้อยละ 22.73 % 15.91 % 11.36 % 15.91 % 0.00 % 34.09 %
ระดับประถมศึกษา
579
จำนวน(คน) 76 45 30 32 0 396
ร้อยละ 13.13 % 7.77 % 5.18 % 5.53 % 0.00 % 68.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 623 คน
จำนวน(คน) 86 52 35 39 0 411
ร้อยละ 13.80 % 8.35 % 5.62 % 6.26 % 0.00 % 65.97 %

623 : 86 , 52 , 35 , 39 , 0 , 411...13.80 , 8.35 , 5.62 , 6.26 , 0.00 , 65.97 = 212 : 34.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 623 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 212 คน คิดเป็นร้อยละ 34.03%

Powered By www.thaieducation.net