โรงเรียนน้ำยืน (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 9 8 3 8 0 14
ร้อยละ 21.43 % 19.05 % 7.14 % 19.05 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
577
จำนวน(คน) 83 49 38 38 0 369
ร้อยละ 14.38 % 8.49 % 6.59 % 6.59 % 0.00 % 63.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 619 คน
จำนวน(คน) 92 57 41 46 0 383
ร้อยละ 14.86 % 9.21 % 6.62 % 7.43 % 0.00 % 61.87 %

619 : 92 , 57 , 41 , 46 , 0 , 383...14.86 , 9.21 , 6.62 , 7.43 , 0.00 , 61.87 = 236 : 38.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 619 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 236 คน คิดเป็นร้อยละ 38.13%

Powered By www.thaieducation.net