โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 0 0 0 1 19
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.55 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 46
ร้อยละ 5.56 % 3.70 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 5 2 3 0 1 65
ร้อยละ 6.58 % 2.63 % 3.95 % 0.00 % 1.32 % 85.53 %

76 : 5 , 2 , 3 , 0 , 1 , 65...6.58 , 2.63 , 3.95 , 0.00 , 1.32 , 85.53 = 11 : 14.47
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 14.47%

Powered By www.thaieducation.net