โรงเรียนบ้านยางใหญ่ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 22
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 6 5 7 0 0 100
ร้อยละ 5.08 % 4.24 % 5.93 % 0.00 % 0.00 % 84.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 8 7 13 0 0 156
ร้อยละ 4.35 % 3.80 % 7.07 % 0.00 % 0.00 % 84.78 %

144 : 8 , 7 , 7 , 0 , 0 , 122...5.56 , 4.86 , 4.86 , 0.00 , 0.00 , 84.72 = 22 : 15.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.22%

Powered By www.thaieducation.net