โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 6 16 4 10 3 65
ร้อยละ 5.77 % 15.38 % 3.85 % 9.62 % 2.88 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
284
จำนวน(คน) 30 56 15 26 12 145
ร้อยละ 10.56 % 19.72 % 5.28 % 9.15 % 4.23 % 51.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
102
จำนวน(คน) 4 7 25 8 28 30
ร้อยละ 3.92 % 6.86 % 24.51 % 7.84 % 27.45 % 29.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 490 คน
จำนวน(คน) 40 79 44 44 43 240
ร้อยละ 8.16 % 16.12 % 8.98 % 8.98 % 8.78 % 48.98 %

388 : 36 , 72 , 19 , 36 , 15 , 210...9.28 , 18.56 , 4.90 , 9.28 , 3.87 , 54.12 = 178 : 45.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 490 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 250 คน คิดเป็นร้อยละ 51.02%

Powered By www.thaieducation.net