โรงเรียนบ้านยางกลาง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 1 3 1 0 16
ร้อยละ 12.50 % 4.17 % 12.50 % 4.17 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 1 5 5 0 0 48
ร้อยละ 1.69 % 8.47 % 8.47 % 0.00 % 0.00 % 81.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 4 6 8 1 0 64
ร้อยละ 4.82 % 7.23 % 9.64 % 1.20 % 0.00 % 77.11 %

83 : 4 , 6 , 8 , 1 , 0 , 64...4.82 , 7.23 , 9.64 , 1.20 , 0.00 , 77.11 = 19 : 22.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22.89%

Powered By www.thaieducation.net