โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 21
ร้อยละ 3.70 % 7.41 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 4 3 15 0 0 79
ร้อยละ 3.96 % 2.97 % 14.85 % 0.00 % 0.00 % 78.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 5 5 18 0 0 100
ร้อยละ 3.91 % 3.91 % 14.06 % 0.00 % 0.00 % 78.13 %

128 : 5 , 5 , 18 , 0 , 0 , 100...3.91 , 3.91 , 14.06 , 0.00 , 0.00 , 78.13 = 28 : 21.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88%

Powered By www.thaieducation.net