โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 3 3 1 0 17
ร้อยละ 7.69 % 11.54 % 11.54 % 3.85 % 0.00 % 65.38 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 3 3 15 0 0 80
ร้อยละ 2.97 % 2.97 % 14.85 % 0.00 % 0.00 % 79.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 5 6 18 1 0 97
ร้อยละ 3.94 % 4.72 % 14.17 % 0.79 % 0.00 % 76.38 %

127 : 5 , 6 , 18 , 1 , 0 , 97...3.94 , 4.72 , 14.17 , 0.79 , 0.00 , 76.38 = 30 : 23.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 23.62%

Powered By www.thaieducation.net