โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 39 1 3 1 0 31
ร้อยละ 52.00 % 1.33 % 4.00 % 1.33 % 0.00 % 41.33 %
ระดับประถมศึกษา
330
จำนวน(คน) 20 21 35 2 0 252
ร้อยละ 6.06 % 6.36 % 10.61 % 0.61 % 0.00 % 76.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
226
จำนวน(คน) 17 5 19 0 0 185
ร้อยละ 7.52 % 2.21 % 8.41 % 0.00 % 0.00 % 81.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 631 คน
จำนวน(คน) 76 27 57 3 0 468
ร้อยละ 12.04 % 4.28 % 9.03 % 0.48 % 0.00 % 74.17 %

405 : 59 , 22 , 38 , 3 , 0 , 283...14.57 , 5.43 , 9.38 , 0.74 , 0.00 , 69.88 = 122 : 30.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 631 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 163 คน คิดเป็นร้อยละ 25.83%

Powered By www.thaieducation.net