โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 38 2 2 2 0 31
ร้อยละ 50.67 % 2.67 % 2.67 % 2.67 % 0.00 % 41.33 %
ระดับประถมศึกษา
330
จำนวน(คน) 20 19 37 2 0 252
ร้อยละ 6.06 % 5.76 % 11.21 % 0.61 % 0.00 % 76.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
226
จำนวน(คน) 17 5 19 0 0 185
ร้อยละ 7.52 % 2.21 % 8.41 % 0.00 % 0.00 % 81.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 631 คน
จำนวน(คน) 75 26 58 4 0 468
ร้อยละ 11.89 % 4.12 % 9.19 % 0.63 % 0.00 % 74.17 %

405 : 58 , 21 , 39 , 4 , 0 , 283...14.32 , 5.19 , 9.63 , 0.99 , 0.00 , 69.88 = 122 : 30.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 631 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 163 คน คิดเป็นร้อยละ 25.83%

Powered By www.thaieducation.net