โรงเรียนบ้านแก้งโตน (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 9 1 1 0 0 26
ร้อยละ 24.32 % 2.70 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 70.27 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 20 9 5 5 0 88
ร้อยละ 15.75 % 7.09 % 3.94 % 3.94 % 0.00 % 69.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 29 10 6 5 0 114
ร้อยละ 17.68 % 6.10 % 3.66 % 3.05 % 0.00 % 69.51 %

164 : 29 , 10 , 6 , 5 , 0 , 114...17.68 , 6.10 , 3.66 , 3.05 , 0.00 , 69.51 = 50 : 30.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 30.49%

Powered By www.thaieducation.net