โรงเรียนบ้านแก้งโตน (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 10 1 1 0 0 25
ร้อยละ 27.03 % 2.70 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 67.57 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 23 9 5 5 0 85
ร้อยละ 18.11 % 7.09 % 3.94 % 3.94 % 0.00 % 66.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 33 10 6 5 0 110
ร้อยละ 20.12 % 6.10 % 3.66 % 3.05 % 0.00 % 67.07 %

164 : 33 , 10 , 6 , 5 , 0 , 110...20.12 , 6.10 , 3.66 , 3.05 , 0.00 , 67.07 = 54 : 32.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 32.93%

Powered By www.thaieducation.net