โรงเรียนหนองโพดวิทยา (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 9 3 1 4 0 35
ร้อยละ 17.31 % 5.77 % 1.92 % 7.69 % 0.00 % 67.31 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 17 14 13 4 0 127
ร้อยละ 9.71 % 8.00 % 7.43 % 2.29 % 0.00 % 72.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 9 5 5 4 0 57
ร้อยละ 11.25 % 6.25 % 6.25 % 5.00 % 0.00 % 71.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 307 คน
จำนวน(คน) 35 22 19 12 0 219
ร้อยละ 11.40 % 7.17 % 6.19 % 3.91 % 0.00 % 71.34 %

227 : 26 , 17 , 14 , 8 , 0 , 162...11.45 , 7.49 , 6.17 , 3.52 , 0.00 , 71.37 = 65 : 28.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 307 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 28.66%

Powered By www.thaieducation.net