โรงเรียนหนองโพดวิทยา (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 10 4 4 3 0 30
ร้อยละ 19.61 % 7.84 % 7.84 % 5.88 % 0.00 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 20 14 15 4 0 120
ร้อยละ 11.56 % 8.09 % 8.67 % 2.31 % 0.00 % 69.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 12 7 6 5 0 49
ร้อยละ 15.19 % 8.86 % 7.59 % 6.33 % 0.00 % 62.03 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 42 25 25 12 0 199
ร้อยละ 13.86 % 8.25 % 8.25 % 3.96 % 0.00 % 65.68 %

224 : 30 , 18 , 19 , 7 , 0 , 150...13.39 , 8.04 , 8.48 , 3.13 , 0.00 , 66.96 = 74 : 33.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 34.32%

Powered By www.thaieducation.net