โรงเรียนบ้านโพนทอง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 5 1 0 0 0 15
ร้อยละ 23.81 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 2 5 0 0 1 46
ร้อยละ 3.70 % 9.26 % 0.00 % 0.00 % 1.85 % 85.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 75 คน
จำนวน(คน) 7 6 0 0 1 61
ร้อยละ 9.33 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 1.33 % 81.33 %

75 : 7 , 6 , 0 , 0 , 1 , 61...9.33 , 8.00 , 0.00 , 0.00 , 1.33 , 81.33 = 14 : 18.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.67%

Powered By www.thaieducation.net