โรงเรียนบ้านตายอย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 3 4 5 0 22
ร้อยละ 5.56 % 8.33 % 11.11 % 13.89 % 0.00 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 5 14 14 9 0 116
ร้อยละ 3.16 % 8.86 % 8.86 % 5.70 % 0.00 % 73.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 7 17 18 14 0 138
ร้อยละ 3.61 % 8.76 % 9.28 % 7.22 % 0.00 % 71.13 %

194 : 7 , 17 , 18 , 14 , 0 , 138...3.61 , 8.76 , 9.28 , 7.22 , 0.00 , 71.13 = 56 : 28.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.87%

Powered By www.thaieducation.net