โรงเรียนบ้านตายอย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 3 1 1 1 27
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 2.78 % 2.78 % 2.78 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 1 17 21 29 2 88
ร้อยละ 0.63 % 10.76 % 13.29 % 18.35 % 1.27 % 55.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 4 20 22 30 3 115
ร้อยละ 2.06 % 10.31 % 11.34 % 15.46 % 1.55 % 59.28 %

194 : 4 , 20 , 22 , 30 , 3 , 115...2.06 , 10.31 , 11.34 , 15.46 , 1.55 , 59.28 = 79 : 40.72
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 40.72%

Powered By www.thaieducation.net