โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 4 3 1 7 4 18
ร้อยละ 10.81 % 8.11 % 2.70 % 18.92 % 10.81 % 48.65 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 5 15 4 20 19 71
ร้อยละ 3.73 % 11.19 % 2.99 % 14.93 % 14.18 % 52.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 9 18 5 27 23 89
ร้อยละ 5.26 % 10.53 % 2.92 % 15.79 % 13.45 % 52.05 %

171 : 9 , 18 , 5 , 27 , 23 , 89...5.26 , 10.53 , 2.92 , 15.79 , 13.45 , 52.05 = 82 : 47.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 47.95%

Powered By www.thaieducation.net