โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 5 7 2 12 9 2
ร้อยละ 13.51 % 18.92 % 5.41 % 32.43 % 24.32 % 5.41 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 6 18 4 24 22 60
ร้อยละ 4.48 % 13.43 % 2.99 % 17.91 % 16.42 % 44.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 11 25 6 36 31 62
ร้อยละ 6.43 % 14.62 % 3.51 % 21.05 % 18.13 % 36.26 %

171 : 11 , 25 , 6 , 36 , 31 , 62...6.43 , 14.62 , 3.51 , 21.05 , 18.13 , 36.26 = 109 : 63.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 63.74%

Powered By www.thaieducation.net