โรงเรียนบ้านจันลา (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 1 7 5 0 0 80
ร้อยละ 1.08 % 7.53 % 5.38 % 0.00 % 0.00 % 86.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 1 9 11 0 0 145
ร้อยละ 0.60 % 5.42 % 6.63 % 0.00 % 0.00 % 87.35 %

122 : 1 , 9 , 5 , 0 , 0 , 107...0.82 , 7.38 , 4.10 , 0.00 , 0.00 , 87.70 = 15 : 12.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.65%

Powered By www.thaieducation.net