โรงเรียนบ้านจันลา (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 4 1 0 0 21
ร้อยละ 10.34 % 13.79 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 4 6 4 0 0 79
ร้อยละ 4.30 % 6.45 % 4.30 % 0.00 % 0.00 % 84.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 1 8 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 2.22 % 17.78 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 7 11 13 0 0 136
ร้อยละ 4.19 % 6.59 % 7.78 % 0.00 % 0.00 % 81.44 %

122 : 7 , 10 , 5 , 0 , 0 , 100...5.74 , 8.20 , 4.10 , 0.00 , 0.00 , 81.97 = 22 : 18.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.56%

Powered By www.thaieducation.net