โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 2 7 1 0 1 34
ร้อยละ 4.44 % 15.56 % 2.22 % 0.00 % 2.22 % 75.56 %
ระดับประถมศึกษา
187
จำนวน(คน) 13 6 14 0 0 154
ร้อยละ 6.95 % 3.21 % 7.49 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 232 คน
จำนวน(คน) 15 13 15 0 1 188
ร้อยละ 6.47 % 5.60 % 6.47 % 0.00 % 0.43 % 81.03 %

232 : 15 , 13 , 15 , 0 , 1 , 188...6.47 , 5.60 , 6.47 , 0.00 , 0.43 , 81.03 = 44 : 18.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 18.97%

Powered By www.thaieducation.net