โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 11.11 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 18 5 3 1 0 114
ร้อยละ 12.77 % 3.55 % 2.13 % 0.71 % 0.00 % 80.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 91
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 18 7 4 1 0 220
ร้อยละ 7.20 % 2.80 % 1.60 % 0.40 % 0.00 % 88.00 %

159 : 18 , 7 , 4 , 1 , 0 , 129...11.32 , 4.40 , 2.52 , 0.63 , 0.00 , 81.13 = 30 : 18.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00%

Powered By www.thaieducation.net