โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 5 3 0 0 0 10
ร้อยละ 27.78 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 22 8 5 1 0 105
ร้อยละ 15.60 % 5.67 % 3.55 % 0.71 % 0.00 % 74.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 91
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 27 11 5 1 0 206
ร้อยละ 10.80 % 4.40 % 2.00 % 0.40 % 0.00 % 82.40 %

159 : 27 , 11 , 5 , 1 , 0 , 115...16.98 , 6.92 , 3.14 , 0.63 , 0.00 , 72.33 = 44 : 27.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60%

Powered By www.thaieducation.net