โรงเรียนตชด.บ้านค้อ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 1 1 2 2 24
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 3.23 % 6.45 % 6.45 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 7 10 7 17 17 57
ร้อยละ 6.09 % 8.70 % 6.09 % 14.78 % 14.78 % 49.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 8 11 8 19 19 81
ร้อยละ 5.48 % 7.53 % 5.48 % 13.01 % 13.01 % 55.48 %

146 : 8 , 11 , 8 , 19 , 19 , 81...5.48 , 7.53 , 5.48 , 13.01 , 13.01 , 55.48 = 65 : 44.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 44.52%

Powered By www.thaieducation.net