โรงเรียนตชด.บ้านค้อ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 2 1 4 3 19
ร้อยละ 6.45 % 6.45 % 3.23 % 12.90 % 9.68 % 61.29 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 10 13 10 23 23 36
ร้อยละ 8.70 % 11.30 % 8.70 % 20.00 % 20.00 % 31.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 12 15 11 27 26 55
ร้อยละ 8.22 % 10.27 % 7.53 % 18.49 % 17.81 % 37.67 %

146 : 12 , 15 , 11 , 27 , 26 , 55...8.22 , 10.27 , 7.53 , 18.49 , 17.81 , 37.67 = 91 : 62.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 62.33%

Powered By www.thaieducation.net