โรงเรียนบ้านแข้ด่อน (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 96.15 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 1 3 9 0 0 86
ร้อยละ 1.01 % 3.03 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 86.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 1 3 9 1 0 111
ร้อยละ 0.80 % 2.40 % 7.20 % 0.80 % 0.00 % 88.80 %

125 : 1 , 3 , 9 , 1 , 0 , 111...0.80 , 2.40 , 7.20 , 0.80 , 0.00 , 88.80 = 14 : 11.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20%

Powered By www.thaieducation.net