โรงเรียนบ้านหนองเทา (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 0 0 2 1 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 8.00 % 4.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 73
ร้อยละ 3.75 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 91.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 3 0 4 2 1 95
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 3.81 % 1.90 % 0.95 % 90.48 %

105 : 3 , 0 , 4 , 2 , 1 , 95...2.86 , 0.00 , 3.81 , 1.90 , 0.95 , 90.48 = 10 : 9.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52%

Powered By www.thaieducation.net