โรงเรียนบ้านตาโม (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 3 2 1 2 27
ร้อยละ 5.41 % 8.11 % 5.41 % 2.70 % 5.41 % 72.97 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 10 7 15 3 3 81
ร้อยละ 8.40 % 5.88 % 12.61 % 2.52 % 2.52 % 68.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 12 10 17 4 5 108
ร้อยละ 7.69 % 6.41 % 10.90 % 2.56 % 3.21 % 69.23 %

156 : 12 , 10 , 17 , 4 , 5 , 108...7.69 , 6.41 , 10.90 , 2.56 , 3.21 , 69.23 = 48 : 30.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77%

Powered By www.thaieducation.net