โรงเรียนบ้านตาโม (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 3 3 1 2 23
ร้อยละ 8.57 % 8.57 % 8.57 % 2.86 % 5.71 % 65.71 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 12 8 16 3 3 76
ร้อยละ 10.17 % 6.78 % 13.56 % 2.54 % 2.54 % 64.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 15 11 19 4 5 99
ร้อยละ 9.80 % 7.19 % 12.42 % 2.61 % 3.27 % 64.71 %

153 : 15 , 11 , 19 , 4 , 5 , 99...9.80 , 7.19 , 12.42 , 2.61 , 3.27 , 64.71 = 54 : 35.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29%

Powered By www.thaieducation.net